Hasbro Blaster Nerf Fortnite Heavy SR, mit 6 Nerf Mega Darts